Skip to main content

Popular

Recent

ДО

 

ИРИНА СИМЕОНОВА ГРО, РАДОСЛАВА СТЕФАНОВА ГАЙГЕР, носителки на вещни права в

УПИ VІ-700 (ПИ 68134.4332.9661 и .9668 по КК и КР) кв.125 м.“кв.ГОРНА  БАНЯ“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-06/05.02.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ  за  УПИ V-699 и контактен УПИ ІV-698 с образуване на нов УПИ V- 699,за безвредно произв.,складове  в  кв.125  по плана на м.”кв.Горна баня“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост и при спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение   в

         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

    четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.