Skip to main content

Popular

Recent

РОК17-ВК08-639/2/26.09.2017г.

 

 

ДО НАДЯ ДИМИТРОВА РАДЕВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4336.9454 и .9455 по КК и КР

 

 

            УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО,

 

На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ и чл.61, ал.3 от АПК  Ви съобщаваме, че в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 е изложен проект за  Изменение на план за Регулация на  УПИ ІX9484  в кв.9 , м. ”ОВЧА КУПЕЛ”, който можете да прегледате срещу документ за собственост.

Приемно време :       понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – София чрез район „Овча купел” СО с приложен  документ за собственост.