Skip to main content

Popular

Recent

РОК16-ВК08-984/2016г.

 

ДО

ЕВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА МАХАМИД, ГАБРИЕЛА АНДОНОВА ПЕТРОВА, ВЛАДИСЛАВА АНДОНОВА ГУБАЛОВА, РАЙНА ГЕНЧЕВА ПЕТРОВА, собственички  в  ПИ с идентификатор 68134.4173.26 по КККР,

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, СТЕФАН МИЛОТИНОВ ИВАНОВ, ЦВЕТАНА МИХАЙЛОВА ДУКОВА ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ, СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЗЕНКОВА, МАЯ ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА, ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ПАНЧЕВА, ЕЛИ МИХАЙЛОВА КАМЕНОВА, ЕМИЛ ПАВЛОВ ЛАТИНЧЕВ, ПАВЕЛ СТЕФАНОВ ТОДОРОВ, собственици в  ПИ с идентификатор 68134.4173.32  по КККР,

ЕЛИСАВЕТА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА, собственичка  в ПИ с идентификатор 68134.4173.21 по КККР, попадащи  в кв.84, м.” в.з. ГОРНА БАНЯ”

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията Ви съобщаваме, че ПРЗ за УПИ ХV-22,25,30 кв.84  м.” в.з. ГОРНА БАНЯ ” е одобрен със Заповед № РА50-400/22.06.16г., попр. със Заповед № РА50-452/11.07.16г., които можете да прегледате в Техническа служба на район „Овча купел” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136В ет.2, стая №35 срещу документ за собственост.

 

Приемно време :  понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

На основание чл.215 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в 14-дневен срок от съобщението .           Възраженията се подават до Административен съд-София чрез район „Овча купел” с приложен  документ за собственост.