Skip to main content

Popular

Recent

РОК 18-ГР00-21/3/28.02.18г.

ДО

ПЕТЪР БОГДАНОВ КОЛЕВ,  собственик на ПИ 68134.4326.134 по КК и КР

 

 

 

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-25/12.06.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за изменение на план регулация за УПИ ХV-9096,общ.обсл.  и  УПИ ХХVІ-9096 в кв.94  м.”Подлозище- кв.Горна  баня-разширение ”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.