Skip to main content

Popular

Recent

рег.№POK17-ВК08-499/2/02.08.2017г.

 

ДО

ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4340.382  по КК и КР

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ ХVІІІ-381 в кв.196 м“ ЦАР БОРИС ІІІ”.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.