Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК18-ГР00-189/12/

 

ДО

АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА, РАДОСТИНА ИВАНОВА ВАСЕВА, ЛИЛЯНА ТОДОРОВА ВОЙНОВА, носители на вещни правав в ПИ 68134.4334.333 по К и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-РА50-57/27.12.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“ ,Столична община  е одобрен проект за ИПРЗ в  обхвата  на УПИ ХХVІ-320, УПИ ХХVІІ-331 и УПИ  ХХVІІІ-332 и контактен УПИ ХХІХ-333,334  с образуване на нов УПИ ХХVІІІ 320,331,332,за жс  в кв.12  по плана на м.”Овча купел-актуализация”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.