Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК17-ГР00-106/6/06.06.2017г.

 

ДО    МАРИЯ РУСЕВА АНВАНДЕР,

носителка на вещни права в ПИ 68134.4337.586 по  КК и КР

  

Уведомяваме Ви, че със заповед № РОК17-РА50-34/10.08.17г. на Главния

архитект на район „Овча купел” СО е одобрен проект за ИПР за УПИ VІІ-585,жс  в кв.37

м.”Овча купел”, които се намират в сградата на районната администрация  на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 и можете да

прегледате срещу документ за собственост.

 

          Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

 

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.