Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЕРРИКОС

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че по искане на наследници на П.Ат.Калчев Кметът на района издаде заповед № РОК19-РД 09-221/ 14.08.2019г. за идентификация на новообразуван с подробния устройствен план за местност „Юбилейна гора” урегулиран поземлен имот. Планът е одобрен с  Решение  №437 по Протокол 85/09.07.2015г. на Столичния общински съвет и е влязъл в сила на 21.09.2015г.

Заинтересованите лица могат да се запознаят със заповедта и да я обжалват в 14-дневен срок от съобщаването на основание чл.215 от Закона за устройство на територията.