Skip to main content

Popular

Recent

рег.№САГ17-ГР00-2461/7/РОК19-ВК08-255/26.02.19г.

ДО

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4202.7 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РА50-113/13.02.2019 на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ПРЗ с образуване на нови УПИ ІІІ-34“за жс“ и УПИ ІV-34“за жс“ в кв.16а и ИПУР о.т.8÷о.т.9 в  м.“в.з.Люлин“. Същите  се намират в отдел „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.