Skip to main content

Popular

Recent

рег.№САГ17-ГР00-1403/6/РОК19-ВК08-427/03.04.19г.

ДО

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4202.7 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РА50-231/29.03.2019 на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ПЗ за имот с идентификатор 68134.4324.4448 по КК и КР в  м.“в.з.Люлин“. Същите  се намират в отдел „УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.