Skip to main content

Popular

Recent

ДО

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ЯНЕВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4334.9499

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-31/12.06.20г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за  ИПР в  обхвата  на УПИ VІІ-36,37,38 и контактни УПИ І-поликлиника и тп, УПИ VІ-33, УПИ V-280, УПИ ІV-34 и УПИ ІІІ-35  с образуване на нов УПИ VІІ-36,9655,9657за жс в кв.5  по плана на м.”Овча купел-актуализация”. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост  в

                               понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.