Skip to main content

Popular

Recent

ДО

НИКОЛА КОСТАДИНОВ, СЕВЕРИНА СИМЕОНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4141.2493 и ПИ 68134.4141.2494 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ ХІV-467 и контактни УПИ ХV-66, УПИ ІІІ-462, УПИ ХІІ-461 и УПИ ХІІІ-468 с образуване на нов УПИ ХІV-467,жс  в кв.32  по плана на м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.