Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ТОДОР ПЕТКОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4336.9519 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Ви уведомяваме, че със заповед № PОК20-РA50-43/13.08.20г. на Главния архитект на район „ Овча купел “ е одобрен проект за ИПР с образуване на нов УПИ

І-9478,жс,оо, пг, маг., офиси и тп в кв.226 по плана на м.“Овча купел-стари кв.12а и кв.23“.. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документи за вещни права в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.