Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4335.9458 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР за УПИ ХХХVІІ-48 и контактни УПИ ХХХV-46, УПИ ХVІІІ-51 и УПИ ХІХ-50  в кв.221 по плана на м.“Овча купел-актуализация-стари кв.12а и част от кв.23“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

                                                понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.