Skip to main content

Popular

Recent

ДО

СПАС  ГРОЗДАНОВ  РАДИВОЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4331.4505 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РД-09-101/25.03.02г. на Кмета на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПЗ за УПИ ХІІІ-7, УПИ XIV-6, УПИ ХVІІ-5 и УПИ ХІХ-9 в кв.45 по плана на м.”кв.Горна баня“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.