Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА, носител на вещни права в ПИ 68134.4140.793 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание 4 ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-539/01.07.20г. е поправена заповед № РА50-301/21.04.2020г. на Главния архитект на СО , с която е одобрен проект за ИПР с образуване на нови УПИ ХІ-9211,за жс и УПИ ІV-68 в кв.38 м.”кв. Суходол”. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.