Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ХРИСТОС САКЕЛАРОПОУЛОС, ХРИСТОС САКАРОПУЛОС, МАРИЯ АГРАПИДУ, носители на вещни права в ПИ 68134.4331.706 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-75/06.02.20г. на Главния архитект на Столична община  е одобрен проект за изменение на план регулация за УПИ VІІІ-6 в кв.7 по плана на  м.”кв.Горна  баня ”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост и при спазване на изискванията на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение   в

         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

    четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.