Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ПАОЛО КАРЛО ДЖУЛИНИ, РОСИЦА РОМИЛОВА ТОДОРОВА, ТАТЯНА СТЕФАНОВА КОЖУХАРОВА, РАДКА СТЕФАНОВА МОСКОВА, , ЕЛЕНА ГАВРАИЛОВА БОЧАРОВА, БЛАГОВЕСТ МАРИНОВ КОНОВ, ДОБРИ ХРИСТОВ ГЕНЕВ, ЕКАТЕРИНА САВОВА ЯКИМОВА, ИЛИЯНА ИВАНОВА ЦЕКОВА, РУМЯНА АЛЕКСАНДРОВА КОНОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.2001 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК19-РA50-48/04.11.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“ е одобрен проект за ИПУР при о.т.425 и ИПР за УПИ ХХІV-3 и контактни УПИ ХІІІ-общ. и УПИ ХХІІІ-7,8 с образуване на нов УПИ ХХІV-9223,жс в кв.83 по плана на м.”кв.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.