Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ГР00-66/7/28.05.2019г.

ДО

БЛАГОВЕСТ МАРИНОВ КОНОВ, МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, ИНА НИКОЛОВА РЯСКОВА, ИНА ХРИСТОВА ГРАДЕВА, РОСИСЛАВ ГАВРАИЛОВ БОЧАРОВ, СВЕТЛАНА РОМИЛОВА СТЕФАНОВА, ИЛИАНА ИВАНОВА ЦЕКОВА, АРАМ ХАЧАДУР МАРКОСИАН, ПЕТЕР НИКУЛАУС ГЕНЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.2001 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПР за УПИ ХХІV-9223 и контактни УПИ ХІІІ и УПИ ХХІІІ-7,8 в кв.83 по плана на м.”кв.Горна баня”

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени документи, доказващи собствеността.