Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ГР00-40/5/14.03.2019

 

ДО

НИКОЛАЙ  ВЕЛИНОВ ХАДЖИЙСКИ, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.616 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ ІV- 618 и контактни   УПИ ІІІ-616 и УПИ XV-620 в  кв.11 м.”в.з.Горна баня”.

На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време :      понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                                        четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.