Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ГР00-40/5/14.03.2019

ДО

НИКОЛАЙ ВЕЛИНОВ ХАДЖИЙСКИ, носител на вещни права в ПИ 68134.4330.616 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК19-РA50-26/21.05. 19г. на Главния архитект на район „Овча купел“ е одобрен проект за ИПУР о.т.333÷о.т.334 и ИПР с образуване на нови УПИ ІV-618,жс, УПИ ІІІ-616, жс и УПИ ХV-620,жс в кв.11 по плана на м.”в.з.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.