Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВАРАДИНОВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4140.17 по КК и КР

СЛАВЕЙКО ЗЛАТКОВ СТОЙЧЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.3934.17 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПР с образуване на нов УПИ VIІ-16,за жс в кв.40 по плана на м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени документи, доказващи собствеността.