Skip to main content

Popular

Recent

ДО

БОРИС ПАНАЙОТОВ ОКОЛИЙСКИ, БОЖИДАР АНГЕЛОВ БОЖИДАРОВ, ЗЛАТАН  АНГЕЛОВ  БОЖИДАРОВ, КРАСИМИР АНГЕЛОВ БОЖИДАРОВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДОНЕВ , ПАВЛИНА  АНГЕЛОВА  БОЖИДАРОВА , ЦВЕТАНКА БОЖИДАРОВА ПЕШЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.3967.4 по КК и КР

НИКОЛА КРУМОВ МАНОЛОВ, МАРИЯ ЦАНКОВА РОБОВА, НЕЛИ АНГЕЛОВА ГОРАНОВА,СТОЯНЧО  АНГЕЛОВ  МАНОЛОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3967.3 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в отдел„УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР о.т.10÷о.т.9 и ИПР за  УПИ ХХХІІ-301,жс и УПИ ХХХІІІ-117 в кв.7 м.” Манилов дол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.