Skip to main content

Popular

Recent

ДО

АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ ПЕТРУНОВ, ВЕРКА АСЕНОВА ВЕЛЧЕВА, ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА АНДРЕЕВА, СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧЕВА-АСЕНОВА, МАРИЙКА ХРИСТОВА и  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЧИПАНОВИ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.1324 и ПИ 68134.4337.105 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-999/19.12.19г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за  РУП за УПИ ІІ-393,жс и оо в кв.32 по плана на м.” ОВЧА КУПЕЛ-актуализация”.  Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.