Skip to main content

Popular

Recent

ДО

АНТОН МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ, ЕЛИЗАБЕТ  МИХАЙЛОВА  СТЕФАНОВА, ЕМИЛИЯН ИЛИЕВ ПЕТРОВ, ИНА ИВАНОВА КОЛАРОВА, СНЕЖАНКА СЛАВЧОВА АНГЕЛОВА-ГЕОРГИЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4334.121 по КК и КР

ЦВЕТАНКА  ВАСИЛЕВА НАЧЕВА, носителка на вещни права в ПИ 68134.4334.120 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-933/06.12.19г. на Главния архитект на СО  е одобрен проект за ИПУР о.т.135÷о.т.78÷о.т.79 и ИПРЗ за нов УПИ І- 122,123,1047,за жс в кв.15“в“ по плана на м.“Овча купел-актуализация“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.