Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК19-ВК08-505/19.04.2019г.

ДО

НИКОЛА КРУМОВ МАНОЛОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.3954.19 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПУР о.т.312“б“÷о.т.312“д“ и о.т.312“е“÷312“ж“ и ПРЗ за нови УПИ IІ-1827,за произв. и складове и УПИ ІІІ-1827,1828, за жс в кв.44“б“  м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                          четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.