Skip to main content

Popular

Recent

ДО

НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.4324.155 по КК и КР

ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4324.363 по КК и КР

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ, , носители на вещни права в ПИ 68134.4324.524 по КК и КР

МАРИН ИЛКОВ МАРИНОВ,ДИМИТЪР БЕНЕВ ГРИГОРОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4324.301 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ПРЗ за нов УПИ VІ-4480, жс в кв.19“б“ по плана на м.“в.з.Люлин“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.