Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ГАБРИЕЛА  ВАЛЕНТИНОВА  ВЪЛЕВА, носител на вещни права в УПИ ІІІ кв.101 (ПИ 68134.4333.9165 по КК и КР)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уведомяваме Ви, че в отдел„УТКРКС“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ и РУП за УПИ І-ожс с образуване на нов УПИ ІХ-9174,жс  в кв.101“а“  по плана на м.“Овча купел-1“.  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от получаване на настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в

                                                понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                               четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.