Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-285/9/20.05.2019г.

ДО

ВАСИЛКА ИВАНОВА  КОВАЧЕВА, БОГОМИЛ ХРИСТОВ КОВАЧЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4337.833 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПРЗ за УПИ ІХ- 828, VІІІ-829 и контактен УПИ Х-833 с образуване на нов УПИ VІІІ-351,352,жс в кв.24“а“ по плана на м.“Овча купел-актуализация“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

            Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                      четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.