Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ГР00-285/9/20.05.2019г.

ДО

ВАСИЛКА ИВАНОВА  КОВАЧЕВА, БОГОМИЛ ХРИСТОВ КОВАЧЕВ, носители  на вещни права в ПИ 68134.4337.833 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PОК19-РA50-36/22.07.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ VІІІ-829, УПИ ІХ-828 и контактен УПИ Х-833 с образуване на нов УПИ VІІІ-351,352,жс в кв.24“а“ по плана на м.”Овча купел- актуализация“. Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.