Skip to main content

Popular

Recent

ДО

ГАБРИЕЛЕ КРИСТЛ, КОНСТАНТИН ЦЕКОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4332.538 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РА50-254/01.04.2019г.  е одобрен проект за ИПРЗ за УПИ УПИ І-„за болничен комплекс“  (ПИ 68134.4332.529) с образуване на нови УПИ І-„за болничен комплекс“, УПИ XLIII-529, „за оо, жс, ап.хотел, пг и ш.тп“, УПИ XLIV- „болничен к-с“, УПИ  XLI-7(контактен)  кв.117 м.”кв.Горна баня”. Същите  се намират в отдел „УТКРКС“  на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :       понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.