Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК18-ВК08-1041/1/28.06.2018г.

ДО

„ГАНЧЕВ“ ЕООД с Управител Желю Др.Ганчев, носител на вещни права в ПИ 68134.4333.125 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че е издадена  заповед № PA50-470/21.06.18г. за поправка на ЯФГ в заповед №PA50-423/01.06.18г. на Главния архитект на СО   за одобряване на проект за План  за регулация и План за застрояване за кв.12 м.“Овча купел-2“ и План-схеми на техническата инфраструктура в обхвата на проекта за ПУП  . Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да я прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.