Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ГР00-75/5/21.11.2017г.

  

ДО ЧАВДАР СТИЛИЯНОВ ХРИСТОВ, ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ, НЕДЕЛЧО СТИЛИЯНОВ ХРИСТОВ, носители  на вещни права  в ПИ 68134.4339.357

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ РАДИОНОВ, РОЗМАРИ ЙОРДАНОВА ДЕ МЕО, МАРИНА ЙОРДАНОВА ДЕ МЕО, носители  на вещни права  в ПИ 68134.4339.362  

             Уведомяваме Ви, че в отдел „УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПР за УПИ VІІІ-559, УПИ ІХ-363, УПИ Х-общ., УПИ ХІ-357, УПИ ХІІІ-361, УПИ ХІV-362,  УПИ ХV-364 в кв.40a м.” Овча купел-актуализация”.

На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ в 14-дневен срок от настоящето заинтересо ваните лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права .

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.