Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ГР00-75/5/21.11.2017г.

 ДО

ЧАВДАР СТИЛИЯНОВ ХРИСТОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4339.357  по КК и КР

МАРИНА ЙОРДАНОВА ДЕ МЕО, носителка на вещни права в ПИ 68134.4339.362  по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл.61 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заповед № РОК18-PA50-07/02.03.18г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект проект за ИПР за УПИ ІХ-363, УПИ Х-общ., УПИ VІІІ-359 и УПИ ХІ-357 и контактни УПИ ХІІІ-361, УПИ ХІV-362 и УПИ ХV-364 с образуване на нови УПИ ІХ-9901,за жс, УПИ Х-9878, за жс, УПИ VІІІ-9900, за жс  и УПИ ХІ-357,жс в кв.40a м.” Овча купел-актуализация” . Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.