Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-123/13/08.02.2019г.

ДО

СПАС  ГРОЗДАНОВ РАДИВОЕВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4333.959 и .1276 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-73/31.01.19г. на Главния архитект на район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ и РУП за УПИ І-963, маг. и жс, УПИ ІІ-969,маг.,оф. и жс, УПИ ІІІ-1268, жс и УПИ ІV-1266,маг. и жс и контактни УПИ ІХ-общ., УПИ VІ-959 и УПИ VІІтп в кв.515  м.“Овча купел-стар кв.50“  . Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.