Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-1158/2/23.10.2017г.

 

ДО  

МИЛЕН ХРИСТОВ ДОНЧЕВ, ПЕТЯ ХРИСТОВА ДОНЧЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.985 по КК и КР

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ИПРЗ за УПИ УПИ ІІІ-65, в кв.31 м.” Овча купел – актуализация”.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи , доказващи собствеността.