Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК17-ВК08-1131/2/05.11.2018г.

 

ДО

НИКОЛАЙ ЦЕКОВ ЦЕНОВ, МАРГАРИТКА ВЕСЕЛИНОВА ТРАЙКОВА-МАХМОУД, ИВАН ВЕНКОВ ИВАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.3995.9 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.128 ал.3 Ви уведомяваме, че в отдел„УОСЖФ, кадастър и регулации“ на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за ПРЗ за нов УПИ IV-379,за жил., маг., склад  и работилница в кв.50 и ИПУР за улица о.т.313÷о.т.313а  м.”кв. Суходол”. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права в 14-дневен срок от получаване на настоящето.

Приемно време : понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

                                                         четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени  документи, доказващи собствеността.