Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК16-ВК08-1158/4/19.11.18г.

 

ДО

ИВАНКА ЦЕНКОВА И НАКО ИВАНОВ МЛАДЕНОВИ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.222 по КК и КР

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ  КОСТАДИНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ,

СТАНИМИРА ДИМИТРОВА ЗЛАТКОВА, ЙОВКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА, ПЕТЪР БОРИСЛАВОВ КОСТАДИНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.986 по КК и КР

ЖИРАЙР ВАХРАМ САКАЛЯН, ВИХРА СВЕТОСЛАВОВА ДИМИТРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.65 по КК и КР

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № PA50-872/14.11.18г. на Главния архитект на гр.София  е одобрен проект за УПИ УПИ ІІІ-65,жс в кв.31 м.” Овча купел – актуализация”. Същите  се намират в УОСЖФ, кадастър и регулация на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост.

Приемно време :         понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от

съобщението пред Административен съд – гр.София чрез район „Овча купел“ с

приложени документи, доказващи собствеността.