Skip to main content

Popular

Recent

Проект за Изменение  на  план  за регулация (ИПР)  в  обхвата  на  УПИ
ХVІ-284,общ.обсл. и УПИ ХХVІІ-285, общ.обсл. с образуване на нов УПИ
ХVІ-9, за общ.обсл.-офиси и ателиета в кв.94 м.“Подлозище-Горна
баня-разширение“, одобрен със Заповед № РОК17-РА50-41/26.09.17г.

Прикачени файлове