Skip to main content

Popular

Recent

Проект за изменение на план за рагулация и план за застрояване за м.“Овча купел-1″

Проект за изменение на план за рагулация и план за застрояване за м.“Овча купел-1″: заличаване на кв.113а УПИ І-за културен център и улица от о.т.74 до о.т.165, изменение на кв.114 – УПИ VІ-за ожс и озел., УПИ VІІ-за ожс и създаване на нови УПИ VІ-за ожс и озел., УПИ VІІ-за ожс и тп, УПИ ХІV-9424,9426-за жс, УПИ ХV-за озел., УПИ ХVІ-9423-за жс, УПИ ХVІІ-17,за жс, и УПИ ХVІІІ-14, за жс; изменение на улици от о.т.111а ÷ о.т.72а÷ о.т.165÷ о.т.166÷ о.т.167 и от о.т.72 до о.т.72а и създаване на нови улици от о.т.111в÷ о.т.111г÷ о.т.111д÷ о.т.166а÷ о.т.166б и задънена улица от о.т.72б до о.т.72в. На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез район „Овча купел“-деловодство.

Прикачени файлове