Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед №РОК18-РА50-33/03.08.18г. на Гл.архитект на район
„Овча купел“ проект за Изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата
на  УПИ VII-9938,9939 с образуване на нови УПИ VІІ-173, жс и УПИ
ХV-174,жс в кв.61 по плана на м.” кв.Горна баня” в съответствие с
действащата кадастрална карта.

Прикачени файлове