Skip to main content

Popular

Recent

Одобрен със Заповед№ РОК18-РА50-39/01.10.2018г. проект за ИПР за УПИ
V-172 и контактни УПИ ІV-170 и УПИ ХІІ-171 с образуване на нов УПИ
V-172, за жс , кв.29, м.” в.з. Горна баня” в съответствие с границите на
ПИ 68134.4330.172 съгласно кадастралната карта, одобрена със Заповед №
РД-18-74/20.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Прикачени файлове