Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-357/3/18.01.2022г.

ДО

„БКС-ВИТОША“ ЕАД, носители на вещни права за ПИ 68134.4331.101.1 по КККР

БОЙКА АНГЕЛОВА, носители на вещни права във вход „В“ бл.24

„БОНБОН – ЛИДИЯ И СИЕ“ СД, носители на вещни права в ПИ 68134.4334.246 по КККР

ГЕОРГИ ГРУПЧЕВ, носители на вещни права във вход „А“ бл.506

ЙОРДАН ФЪРЧАЛОВ, носители на вещни права във вход „Б“ бл.32А

ИРЕНА ХРИСТОВА, носители на вещни права във вход „В“ бл.506

КАМЕЛИЯ КЛИМЕНТИНОВА, носители на вещни права във вход „А“ бл.525

ЛИЛИ ТОНКОВА, носители на вещни права във вход „Г“ бл.508

МАРИЯ ДОЧКОВА, носители на вещни права във вход „А“ бл.507

МИТКО СИМЕОНОВ, носители на вещни права във вход „Б“ бл.505

НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ, носители на вещни права във вход „Г“ бл.506

 „ПЕРЛАИНВЕСТ“ ООД, носители на вещни права в ПИ 68134.4338.1853 по КККР

РЕНЕТА МИХАЙЛОВА, носители на вещни права във вход „В“ бл.507

 „СЕПИЯ“ ООД

СОФКА ПЕНЕВА, носители на вещни права във вход „Б“ бл.525

СТАМБОЛКА ПЕТРОВА, носители на вещни права във вход „А“ бл.33

СТАНИМИР ГЮРОВ, носители на вещни права във вход „Б“ бл.506

СТЕФКА ДРАГАНОВА, носители на вещни права във вход „И“ бл.525

ЯНКА СТОЯНОВА, носители на вещни права във вход „Ж“ бл.9

ВЕСЕЛКА ВАЛЕНТИНОВА ВЛАДИМИРОВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.912.2,3,1

АННА-МАРИЯ НИКОЛАЕВА КАЙДЖИЕВА, КРИСТИАНА НИКОЛАЕВА КАЙДЖИЕВА, НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ КАЙДЖИЕВ, ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ КАЙДЖИЕВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4333.1295.3 по КККР

„АЛАДИН ФУУДС“  ООД, носители на вещни права в ПИ 68134.4333.1196.21 по КККР

НОСИТЕЛИТЕ НА ВЕЩНИ ПРАВА в ПИ 68134.4337.2105 по КККР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35(инж.К.Гакева) е изложен проект за  обща и подробни схеми на преместваеми обекти за територията на район „Овча купел“ на Столична община.  На основание чл.19 ал.5 и ал.6 от НПОРИМДЕРДТСО в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.19 ал.5 и ал.6 от НПОРИМДЕРДТСО заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.