Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ВК08-1051/17.09.2021г.

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ 68134.4324.155 по КК и КР, находящ се в м.“в.з.Люлин“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-614/02.09.21г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“ е одобрен проект за ПРЗ с образуване на нов УПИ VІ-4480,жс в кв.19“б“ по плана на м.” в.з.Люлин“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.