Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-992/5/23.06.2022г.

ДО

МАРКО /ФЕРНАНД/ ИЛИЕВ РЯСКОВ, МИШЕЛ /САВА/ ИЛИЕВ РЯСКОВ, ТАТЯНА /МАРИЯ/ ИЛИЕВА ВАН ТЕТС/РЯЗКОВА/, носители на вещни права в ПИ 68134.4328.2001 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РA50-582/14.06.22г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПР за нов УПИ ХІІ-1557,за техн.инфраструктура в кв.83 по плана на м.” кв.Горна баня“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.