Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК21-ГР00-256/1/04.03.2022г.

ДО

ЦВЕТАН СТОЯНОВ ДОЙЧИНОВ, носител на вещни права в ПИ 68134.4378.7 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК22-РA50-49/09.08.22г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“ е одобрен проект за за УПИ LI8 и контактни УПИ I1, УПИ L7 и УПИ LІI9 с образуване на нов УПИ LI247,жс в кв.7 по плана на м.”Манилов дол“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.