Skip to main content

Popular

Recent

рег.№ РОК23-ГР00-5/ 1/09.02.2023г.

 

ДО

ЖАНЕТА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА, ЦВЕТАНА ЙОРДАНОВА ТОШЕВА, носители на вещни права в ПИ 68134.4339.9839 по КК и КР

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № РОК23-РA50-62/30.06.23г. на Главния архитект на СО район „Овча купел“  е одобрен проект за ИПРЗ с образуване на нови  УПИ І 9840,жс   и УПИ ХVІ 9839,жс   в кв.36“а“ по плана на м.”Овча купел-актуализация“.  Същите  се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35.  Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба   в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.