Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК22-ВК08-110/7/26.04.2023г.

ДО

Носителите на вещни права в ПИ 68134.1114.196, ПИ 68134.1114.198, ПИ 68134.1114.214, ПИ 68134.1114.215, ПИ 68134.1114.216, ПИ 68134.1114.1341, ПИ 68134.1114.1342, ПИ 68134.1114.1343 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че със заповед № САГ23-РA50-168/13.04.23г. на Главния архитект на СО е одобрен проект за ИПР за с образуване на нов УПИ І-за движение и транспорт в кв.129“а“ по плана на м.” Факултета“. Същите се намират в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35. Заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да ги прегледат срещу документ за собственост при спазване на изискванията на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

Заповедта може да бъде обжалвана на основание чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд – гр.София чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени документи, доказващи собствеността.