Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-1432/1/28.06.2021г.

ДО

БОНЕ СТОЙЧЕВ ИВАНОВ , носители на вещни права в ПИ 46721.3857.59 по КК и КР

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35 е изложен проект за ИПУР о.т.39÷о.т.37 и ПРЗ с образуване на новУПИ І-46,47,жс в кв.7“б“ по плана на м.“с.Мало Бучино“и план-схема съгласно чл.108 от ЗУТ по част „ВиК“. На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права и при спазване на нормативните изисквания в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок от съобщението чрез район „Овча купел“с приложени документи, доказващи собствеността.