Skip to main content

Popular

Recent

рег.№РОК20-ВК08-760/1/26.04.2021г.

 

ДО

БОЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ, носители на вещни права в ПИ 68134.4337.895 по КК и КР

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Уведомяваме Ви, че в административната сграда на район „Овча купел” СО – бул.”Цар Борис ІІІ” №136B ет.2 ст.35  е изложен проект за  ИПР за УПИ І-за компл.жил.стр., магазини, пг и детско заведение и образуване на нови УПИ І-за компл.жил.стр., магазини, пг и детско заведение, УПИ ХХ-897,1186,жс и УПИ ХХІ-1188,жс в кв.33 по плана на м.“Овча купел-актуализация“ .  На основание чл.128 ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в 14-дневен срок от настоящето заинтересованите лица съгласно чл.131 от ЗУТ могат да прегледат въпросните проектопланове с документи за вещни права при спазване на нормативната уредба в

понеделник – 1400 ÷ 1600 ч.

четвъртък  – 1400 ÷ 1600 ч.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени предложения, становища, възражения в 14-дневен срок  от съобщението чрез деловодството на район „Овча купел“ с приложени  документи, доказващи собствеността.